Blog: Investicioni fondovi

Pojam investicionog fonda

Investicione fondove obično osnivaju finansijske institucije (najčešće banke, brokerske kuće) u cilju upravljanja imovinom investitora, u skladu sa pravilima fonda. Ta pravila sadrže detaljan opis principa na osnovu kojih se sredstva fonda investiraju i navedena su u prospektu fonda.

Investiranje u investicioni fond sprovodi se putem kupovine investicionih jedinica fonda. Cena investicionih jedinica se menja u skladu sa promenom vrednosti ukupne imovine fonda. Kada vrednost imovine investicionog fonda raste, tada će i cena investicionih jedinica biti u porastu. Vrednost investicione jedinice se izračunava tako što se neto vrednost fonda podeli sa ukupnim brojem investicionih jedinica.

Prinosi koji se mogu ostvariti ulaganjem u investicione fondove su najčešće veći od prinosa koji su ostvarivi putem štednje u banci. Naravno, tu treba napomenuti da je i rizik ulaganja veći, jer u slučaju investicionih fondova postoji mogućnost i za ostvarivanje gubitka. Rizik ulaganja je utoliko manji, što je veća divesifikovanost portfolija.

 

 

Vrednost investicije i ostvareni prinos možemo proveriti u svakom trenutku, a ostvarena dobit se automatski ponovo investira.

 

Postoje dve glavne vrste investicionih fondova:

Zatvoreni investicioni fondovi

U slučaju zatvorenog investicionog fonda, kupovina udela je moguća samo tokom kratkog perioda njihovog emitovanja. Investitori svoj novac uz ostvareni prinos dobijaju natrag nakon određenog vremenskog roka, koji je unapred određen. Postoje takođe rešenja koja investitorima omogućavaju prodaju svog udela i pre datuma dospeća.

Često se ovi fondovi osnivaju sa oročenim rokom trajanja na period od 3-5 godina. Ova vrsta fondova je veoma zastupljena u krugu nekretninskih fondova (inv. fondova koji ulažu u nekretnine).

 

Otvoreni investicioni fondovi

Jedna od glavnih karakteristika otvorenih investicionih fondova je da se njihove jedinice mogu kupovati i prodavati u svakom momentu po aktuelnom kursu. Upravo ova veća likvidnost čini ih veoma popularnim u krugu investitora.  

Posebnu grupu unutar otvorenih fondova čine fondovi čijim se investicionim jedinicama trguje na berzi, to su tzv. ETF- ovi (Exchange Traded Funds). Oni su u današnje vreme veoma popularni među berzanskim investitorima/trgovcima. Karakteriše ih visoka likvidnost, niski troškovi i odgovarajuća diversifikovanost.

Upravo iz tog razloga, ETF-ovima se bavimo detaljno u okviru naših edukacija.