Blog: Kako odabrati akcije u svrhu zarade od dividende?

Kao što smo ranije više puta utvrdili, na berzi postoje dva najosnovnija načina za zaradu:

  • trgovanjem – ostvarujemo dobit na kursnoj razlici (na pr. kupujemo po nižoj, prodajemo po višoj ceni)
  • kupovinom akcija na duži rok – kao vlasnici akcija ostvarujemo pravo na određeni deo dobiti kompanije koja nam se isplaćuje u vidu dividende

O zaradi putem trgovanja akcijama na berzi bilo je već puno reči. U današnjem tekstu se bavimo razmatranjem ovog drugog pristupa. Ukratko ću navesti samo neke od najbitnijih aspekata za odabir akcija sa ciljem ostvarivanja zarade od dividende. Pre kupovine akcija u tu svrhu, neophodno je ispitati sledeće parametre:

  • Od kada kompanija isplaćuje dividendu?
  • Da li redovno povećava visinu dividende ili se već dešavalo da je bilo i smanjenja?
  • Kako se kreće dobit preduzeća?

Logično je da prednost dajemo onim kompanijama koje već duže vreme, bez prekida, uz periodično povećanje iznosa redovno isplaćuju dividendu. Ako je menadžment kompanije već jednom doneo odluku o smanjenju dividende, to je ozbiljan znak opomene.

U pogledu ispitivanja stabilnosti isplate dividende vredi posmatrati dva parametra. Prvi je količnik dva pokazatelja: iznosa dividende po akciji i iznosa dobiti po akciji (DPS/EPS) koji se u stručnoj terminologiji na engleskom pominje kao „payout ratio”. On nam pokazuje u kojoj meri ostvarena dobit u datoj godini pokriva isplaćenu dividendu. Što je cifra manja, utoliko se ovaj parametar smatra boljim, jer isplata dividende utoliko manje opterećuje poslovanje kompanije.

 

 

Drugi, a možda i važniji pokazatelj upoređuje odnos sposobnosti kompanije za generisanje gotovog novca sa visinom dividende. Ovaj parametar je bitan jer knjigovodstveni rezultati poslovanja ne odražavaju uvek realno stanje novčanih tokova, međutim, dividendu je moguće plaćati samo iz stvarno raspoloživog novca.

U cashflow iskazu kompanije od operativnog cashflow-a (cash flow from operating activities) treba odbiti iznos opredeljen za investiranje (capital expenditures), na taj način dobijamo iznos slobodnog casflow-a (free cashflow). Sve ovo nam treba da bismo mogli da izračunamo odnos: iznosa dividende po akciji, prema iznosu slobodnog cashflow-a po akciji (DPS/FCF per share). Prihvatjliv nivo je ispod 75%.  

 

Gde možemo da prikupimo ove podatke?

Na internetu postoji veliki broj sajtova i portala putem kojih možemo doći do ovih informacija. Neki od njih su besplatni, a postoje sajtovi koji pružaju podatke na bazi pretplate. Od besplatnih mogu navesti na primer Value Line i Yahoo Finance. Takođe, sve kompanije koje su zavedene na berzi imaju običaj da izveštaje o poslovnim rezultatima objave na svojoj web stranici, najčešće pod menijem „Investor Relations”.

Ukoliko smo na bazi navedenih parametara utvrdili da su date akcije pogodne za kupovinu u svrhu ostvarivanja pasivnih prihoda od dividende, preostaje nam još da ispitamo da li je trenutna cena akcija odgovarajuća za kupovinu. Svakako bi bilo poželjno kupiti akcije u fazi kada su one potcenjene u odnosu na potencijalno ostvarivu cenu. To možemo utvrditi na bazi fundamentalne ili tehničke analize, o čemu sam već pisao ranije.

Napominjem da gore opisani koraci analize radi kupovine akcija sa ciljem zarade od dividende predstavljaju samo jedan od mogućih pristupa analizi.  Ukoliko želite da se bavite ovim načinom ulaganja na berzi, svakako se informišite detaljnije.