Blog: Šta vredi znati o dividendi?

Pre svega bi trebalo definisati šta je dividenda? Odgovor je veoma jednostavan. Ostvarenu dobit kompanije mogu da ulažu u razvoj poslovanja i finansiranje razvojnih projekata, a deo dobiti – kao jednu vrstu nagrade – mogu isplatiti svojim vernim vlasnicima.   

Jedan od načina za to je isplata dividende, a postoje primeri gde se deo dobiti akcionarima isplaćuje tako što im se pripiše određena količina akcija (uglavnom u državama zapadne Evrope).

Sve ovo znači da oni koji ulažu u akcije na berzi, pored zarade na kursnoj razlici, mogu da ostvare profit i po osnovu raspodele dobiti kompanija tj. putem dividende.

Iznos koji se isplaćuje akcionarima, raspodeljuje se srazmerno njihovom vlasničkom udelu (broju akcija koje poseduju). Predlog iznosa za isplatu daje upravni odbor, a konačnu odluku donosi skupština akcionara.

 

Koliko često se isplaćuje dividenda?

To pre svega zavisi od poslovne politike i korporatine kulture same kompanije. U našoj zemlji je uobičajeno da akcionarska društva isplaćuju dividendu nakon završetka poslovne godine, u narednih šest meseci. Datum isplate se unapred određuje i ta informacija se blagovremeno dostavlja svim akcionarima.

Nasuprot tome, u zapadnoj Evropi je uobičajeno da kompanije ne čekaju kraj poslovne godine, već pre redovne godišnje dividende, pred kraj godine isplaćuju tzv. akontacionu dividendu. Naravno i tu ima izuzetaka.

 

 

U isto vreme u Sjedinjenim Državama kultura isplate dividende je još sofisticiranija, naime, većina američkih kompanija dividendu plaća kvartalno. Dakle, akcionari mogu da računaju na četiri isplate tokom godinu dana, što ih podstiče da razmišljaju i investiraju na duži rok.   

Ukoliko akcije kupujemo sa ciljem ostvarivanja pasivnih prihoda od dividende, treba unapred da se informišemo u vezi dividendne politike date kompanije. Naime, od nje zavisi da li određena kompanija uopšte isplaćuje dividendu, koliko često je isplaćuje i od čega zavisi kolika će biti visina dividende.

Možemo slobodno da izvedemo zaključak da investitori uglavnom preferiraju akcije kompanija koje redovno isplaćuju dividendu, a posebno one koje povećavaju visinu dividende, dok manje pažnje posvećuju akcijama kompanija koje smanjuju visinu dividende ili je uopšte ne isplaćuju.

 

Prinos od dividende

Prinos od dividende (engl. dividend yield) je pokazatelj koji se računa tako što iznos dividende po akciji podelimo sa cenom akcija. Uzmimo za primer kompaniju čije akcije pojedinačno vrede 500 dolara, a dividenda po akciji iznosi 10 dolara. U tom slučaju prinos od dividende će iznositi: 10 USD/ 500 USD = 2 %.

Prinos od dividende je važan pokazatelj pri analizi akcija. Što je njegova vrednost veća, utoliko su akcije privlačnije za investitore. Istovremeno treba imati u vidu da preterano visoka dividenda za posledicu može imati smanjenje stope rasta. Da bi kompanija održala odgovarajuću stopu rasta, potrebno je da raspolaže sa dovoljno gotovine, samim tim može da isplaćuje manju dividendu.

U sklopu našeg kursa detaljno se bavimo različitim vidovima investiranja u akcije.