Blog: Trgovanje “penny stocks” akcijama

U sklopu današnjeg blog zapisa bavim se jednom posebnom kategorijom akcija, koje privlače pažnju investitora i trgovaca koji u njima vide priliku za ostvarivanje izrazito visokih prinosa.

 

Zašto je trgovanje penny stocks akcijama toliko popularno?

Trgovanje vrlo jeftinim akcijama, poznatijim kao penny stocks, veoma je popularno širom sveta. Razlog za to je sasvim jednostavan: to su akcije koje omogućavaju ostvarivanje veoma značajnih profita. Uz visoke prinose – kao što to obično biva – naravno ide i visok rizik. Prema tome, trgovanje vrlo jeftinim akcijama zaista pruža mogućnost za realizaciju natprosečnih profita ali moramo da budemo vrlo obazrivi i da u taj posao ne ulazimo bez odgovarajućeg predznanja, pogotovo u pogledu upravljanja rizikom.

 

Šta treba znati o penny stocks akcijama?

Trgovanje penny stocks akcijama nije odvojeno od trgovanja ostalim akcijama. Njihova glavna odlika – po čemu ih i razlikujemo od ostalih akcija – je niska cena. U praksi postoje dva tumačenja, prema prvom, penny stocks akcijama se nazivaju akcije čija je cena ispod 1$, dok se prema drugom tumačenju u ovu kategoriju svrstavaju akcije sa cenom do 5$.

Gde možemo da pronađemo ove akcije? One su u prometu praktično na skoro svim većim međunarodnim berzama. Najveći broj penny stocks akcija ćemo pronaći na Njujorškoj Nasdaq berzi. Njima se dakle trguje na klasičan način putem uobičajenih berzanskih naloga.

Pored berzi, penny stocks-e je moguće pronaći i na vanberzanskim tržištima (u SAD postoje platforme kao što su OTCBB, OTC PINK, OTCQX itd…). Trgovanje na ovim vanberzanskim tržištima podleže liberalnijem nadzoru u odnosu na berzansko trgovanje, stoga je rizik još veći.

 

Zbog čega se putem trgovanja penny stocks akcijama mogu ostvariti veliki prinosi?

 Zbog velikog potencijala u pogledu ostvarivih prinosa, ove jeftine akcije su postale veoma popularne. Postoje mnogi kursevi i dostupan je veliki broj knjiga koje se bave ovom tematikom.

Zbog niske tržišne kapitalizacije, svako manje povećanje obima trgovanja može u značajnoj meri da utiče na cenu akcija.

 

 

Razlog velikih cenovnih pomaka leži u tome što je u slučaju ovih vrlo jeftinih akcija najmanja moguća promena cene 1 cent. Dakle razlika između cene od 1$ i 2$ je najviše 100 koraka (na primer 1.01, 1.02, 1.03 itd..). Međutim, ako se cena sa 1$ poveća na 2$, naša investicija je time duplirana. Ako bismo isto to želeli da postignemo povećanjem cene ancija sa 100$ na 200$, za to bi umesto 100 koraka bilo neophodno da dođe do cenovnog pomaka od 10.000 jediničnih koraka.

Na primer, ako se cena sa 1$ poveća na 1,01$, to je povećanje od 1%, dok cenovni pomak sa 100$ na 100,01$ znači povećanje od 0,01%.

Može se zaključiti da snaga penny stocks-a leži u tome što u njihovom slučaju i najmanji cenovni pomaci (od svega nekoliko centi) rezultiraju značajnim procentualnim promenama u odnosu na uloženi iznos.

 

Zašto je trgovanje penny stocks akcijama rizično?

Nakon prividno lake zarade osvrnimo se i na rizike. Jedan od glavnih problema sa penny stock akcijama je to što su uglavnom u pitanju male kompanije, o kojima vrlo malo informacija imamo na raspolaganju. Čest je slučaj da dokumenti o reviziji poslovanja kompanije sačinjeni od strane nezavisnih revizorskih institucija nisu dostupni. Takođe je čest slučaj da se velika većina akcija nalazi u rukama vlasnika ili direktora kompanije. Taj aspekt takođe treba razmotriti pre kupovine, jer pojedinci ili grupe koje poseduju veću količinu akcija mogu imati presudan uticaj na kretanje cena.

U poslednjih 10 godina bilo je više registrovanih slučajeva manipulacije cenama penny stocks akcija. Jednoznačno možemo zaključiti da kod ove kategorije akcija postoji veća verovatnoća za eventualne zloupotrebe i prevare.

Na internetu postoji bezbroj besplatno dostupnih sajtova, foruma, kao i raznih servisa na bazi pretplate, koji se bave davanjem preporuka i saveta za kupovinu penny stocks akcija. Na žalost te informacije su većinom nepouzdane. Zabeleženo je više slučajeva kada su bilteni sa preporukama tog tipa bili usmereni na stvaranje “pump and dumb” efekta. Zbog toga je mudrije zaobići forume i biltene koji se bave davanjem takvih preporuka.

 

Znanje neophodno za trgovanje na berzi možemo i sami da prikupimo iz besplatnih izvora, međutim, taj proces će zahtevati mnogo više vremena i eksperimentisanja.

Može da nam se desi da ćemo u sklopu tog eksperimentisanja svoje greške skupo platiti. Umesto tog pristupa, znanje možemo da steknemo i putem praktičnih edukacija, što predstavlja mnogo brži i bezbolniji način za usvajanje neophodnog znanja.

 
Sledeći kurs o trgovanju na berzi kreće 16- 17. februara 2019. u Beogradu.
 
Postani uspešan berzanski trgovac, učeći od trejdera sa 16-godišnjim iskustvom u trgovanju!
 
Za dalje informacije klikni ovde >>>