Blog: Tri najvažnija elementa upravljanja investicionim portfoliom

Efikasno upravljanje portfoliom je preduslov uspešnog investiranja. Bez obzira da li planiraš kratkoročno, srednjoročno ili dugoročno, potrebno je aktivno upravljati investicijama, sa ciljem ostvarivanja maksimalnih prinosa. U sklopu ovog teksta biće reči o tome kako efikasno upravljati svojim portfoliom.

Šta je portfolio menadžment? Ukratko: Raspodela raspoloživog kapitala na više investicionih instrumentima i određivanje njihove proporcije u zavisnosti od preuzetog rizika i očekivanog prinosa.

 

Tri najvažnija elementa upravljanja investicionim portfoliom:

1. Alokacija resursa

Jedan od temelja efikasnog upravljanja portfoliom je definisanje vrsta i međusobnog odnosa različitih investicionih instrumenata. Suština alokacije je da se u korpu investicionog portfolia uvrste instrumenti koji su u minimalnoj međusobnoj korelaciji.

Na taj način možemo vršiti optimizaciju rizika i potencijalnog prinosa. Ako nam pristup dozvoljava izlaganje većem riziku, u tom slučaju se u sastav portfolia uvrštaju instrumenti s većom volatilnošću. Nasuprot tome, ako je cilj izlaganje što manjem riziku, kapital se ulaže u konzervativnija sredstva.

 

 

2. Diversifikacija

Diversifikacija znači raspodelu rizika tj. investiranje u više različitih vrsta instrumenata kako bi se smanjio rizik.

Dobro diversifikovani portfolio ne raspodeljuje rizik samo prema vrstama investicionih instrumenata, već i prema privrednim granama, geografskim regijama itd. Time obezbeđujemo da određena politička ili ekonomska kriza ima najmanji mogući uticaj na naš portfolio.

Na primer, ako trgujemo akcijama na određenom tržištu, bili bismo izloženi većem riziku ako bi novac uložili u akcije samo jedne ili dve kompanije. Umesto toga, bolje je novac uložiti u akcije više kompanija iz različitih sektora.

 

3. Proaktivni menadžemnt

To znači da se povremeno, na godišnjem ili u drugim vremenskim razmacima, vrši revizija alokacije sredstava, u skladu sa aktuelnim trendovima i tržišnim dešavanjima. Naravno, niko ne vidi budućnost.

Kada se pokreće investicioni fond, sredstva se raspoređuju u skladu sa trenutnim analizama. Međutim, situacija na tržištu se može lako promeniti čak i u kratkom roku. U tom slučaju vrši se ponovna preraspodela kapitala radi ostvarenja maksimalnih prinosa. Smanjuje se udeo instrumenata koji su u prethodnom periodu dali lošije rezultate, a povećava udeo onih koji su nadmašili očekivanja.

Ove principe možeš primeniti pri upravljanju svojim investicionim portfoliom. Ključno je da budeš u toku sa dešavanjima i vršiš odgovarajuće analize. Stalno treba vršiti procenu rizika i sastaviti portfolio u skladu sa investicionim ciljevima.

 

Berzanski master kurs kreće 20. septembra 2020! 

Pogledaj ostale detalje i prijavi se ovde >>>