Blog: Dividenda kao pasivan prihod

Jedna od prednosti ulaganja u akcije je i to što će nam kompanija čije smo akcije kupili s vremena na vreme isplaćivati dividendu. S obzirom na činjenicu da su u današnje vreme kamate na štednju u banci veoma niske, prinosi od dividende u iznosu od 2- 10% godišnje postaju sve privlačniji za investitore. Naravno, ako se bavimo poređenjem štednje u banci i ulaganja u akcije, treba npomenuti da i tu važi univerzalno pravilo prema kojem veće prinose prati i veći rizik.

O dividendi ukratko vredi znati da akcionarska društva jedan deo profiti obično iplaćuju svojim akcionarima u vidu dividende. Iz ovoga se može zaključiti da najbolje dividende plaćaju kompanije koje posluju profitabilno. Ako se profit date kompanije iz godine u godinu povećava, samim tim i dividenda može da raste. Postoje primeri kompanija kod kojih se stalno uvećanje dividende može uočiti tokom proteklih 25 godina, tave su na primer: Exxon, Chevron, Coca-Cola, AT&T, Procter & Gamble itd..

Zanimljiv primer predstavlja i kanadska banka Bank of Montreal koja od 1829. godine svojim akcionarima redovno plaća dividendu, bez prekida.  Ukoliko je neko 1985. godine kupio 600 akcija ove kompanije za ukupno 13.875 dolara, prve godine je mogao da ostvari pravo na dividendu u visini od 588 dolara, tj. 4,24%. Ako je ta osoba zadržala akcije, 2014. godine ista investicija joj je u vidu dividende donela 7.296 dolara, što u odnosu na početni kapital iznosi 52,6%.

 

 

Koliko često se isplaćuje dividenda?

To pre svega zavisi od poslovne politike i korporatine kulture same kompanije. U našoj zemlji je uobičajeno da akcionarska društva isplaćuju dividendu nakon završetka poslovne godine, u narednih šest meseci. Datum isplate se unapred određuje i ta informacija se blagovremeno dostavlja svim akcionarima.

Nasuprot tome, u zapadnoj Evropi je uobičajeno da kompanije ne čekaju kraj poslovne godine, već pre redovne godišnje dividende, pred kraj godine isplaćuju tzv. akontacionu dividendu. Naravno i tu ima izuzetaka.

U isto vreme u Sjedinjenim Državama kultura isplate dividende je još sofisticiranija, naime, većina američkih kompanija dividendu plaća kvartalno. Dakle, akcionari mogu da računaju na četiri isplate tokom godinu dana, što ih podstiče da razmišljaju i investiraju na duži rok.  

Ukoliko akcije kupujemo sa ciljem ostvarivanja pasivnih prihoda od dividende, treba unapred da se informišemo u vezi dividendne politike date kompanije. Naime, od nje zavisi da li određena kompanija uopšte isplaćuje dividendu, koliko često je isplaćuje i od čega zavisi kolika će biti visina dividende.

 

Da bismo se opredelili u koje akcije ćemo uložiti novac, osim visine i učestalosti isplate dividende, neophodno je ispitati još neke parametre vezano za samu kompaniju. O tome ću detaljnije pisati u narednom blogu.